czwartek, 6 grudnia 2012

Czy Jezus był Żydem

Bardzo często na forach spotykamy wypowiedzi antyżydowskie. Ich oponenci, prawdopodobnie Żydzi twierdzą, że Jezus też był Żydem. Mało kto potrafi podać kontrargument na taki zarzut.

Co mówi Biblia?

Od strony Ojca

A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. (20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. (21) A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. (22) A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: (23) Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. (24) A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. (25) Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

Pierwsza część mówi nam o rodowodzie niebiańskim Jezusa/Isusa. Jego Ojcem jest sam Bóg w niebie. Bóg stworzył człowieka a więc jeśli pierwszy człowiek byłby Żydem to cała reszta też musiałaby nimi być. W dalszej części jest wyjaśnione czym się różnili ludzie i plemiona.

Druga od strony mamy Isusa mówi nam:

(1) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. (2) Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. (3) A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. (4) A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. (5) A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. (6) A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. (7) A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa. (8) A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. (9) A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza. (10) A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza. (11) A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. (12) A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. (13) A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora. (14) A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. (15) A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba. (16) A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem


Co to był za rodowód?
Wynika z niego że od strony Marii w lini prostej Isus pochodził od Abrahama. Co przed Abrahamem?

"Gdy Adam miał sto trzydzieści lat urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz i dał mu imię Set, a po urodzeniu Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki (...). Set mając sto pięć lat dał życie synowi Enoszowi. A po urodzeniu się Enosza żył Set osiemset siedem lat i miał synów i córki (...) Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat urodził mu się syn Kenan" (Rdz 5,3-9) i tak każdemu z nich urodził się najpierw wymieniony z imienia, a po nim synowie i córki. Widzimy więc, że autora Księgi Rodzaju interesują tylko pierwsi synowie, jakby tylko dla nich zarezerwowana była specjalna rola. W ten sposób przedstawione są kolejne pokolenia aż do Noego. Wtedy to Pan Bóg rzekł: "Zgładzę ludzi, których stworzyłem" ponieważ "wielka była ich niegodziwość". "Tylko Noe znalazł upodobanie w oczach Boga" - reszta zginęła w potopie (por. Rdz. 6, 5-8).

To do Noego.

Poniżej linia od Noego.
(1) Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie. (2) Synami Jafeta są: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. (3) Synami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togarma. (4) Synami Jawana są: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim. (5) Od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich. (6) Synami Chama są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. (7) Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Raema i Sabtecha. Synami Raemy są: Szeba i Dedan. (8) A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. (9) Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. (10) A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear.  

Zwróćmy uwagę na dwóch synów: Kanaana i Aszkanaz. Brzmią znajomo? Aszkenazyjczycy i Kananejczycy. 

Dziadkowie Abrahama: Terach (jego ojciec), Nachor (dziadek) -> Serug -> Reu -> Peleg->Heber->Szelach (On i jego rodzina posługiwali się Językiem Adamowym. Język Adamowy – hipotetyczny język, od którego według świętych ksiąg judeochrześcijańskich wywodzą się wszystkie języki świata, innymi słowy – uniwersalny prajęzyk.) -> Arpachszad_>Sem->Noe


Fizyczny tata Jezusa Józef i dziadek Jakub w linii prostej pochodzili od Adama. Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy pochodzą od Adama. Co takiego stało się, że nie wszyscy pochodzą od Adama i Ewy? no właśnie jednym z powodów był fakt, że w pewnym momencie tuż przed potopem upadłe anioły gwałcili ludzkie kobiety. Nieznane jest też pochodzenie samego Kaina. Tzn Biblia mówi że synami Adama i Ewy byli Kain i Abel.  Był też Set.
Wiele wyjaśnia nam ten artykuł. Trochę długi, umieszczę "skromną" jego część:Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dwu zasadniczych propozycji: 1. Żydzi NIE SĄ spokrewnieni z żadnym z 12 plemion Izraela, łącznie z plemieniem Judy, i 2. judaizm NIE MA NIC WSPÓLNEGO z prawem mojżeszowym. Faktycznie, co udowodnię ponad wszelką wątpliwość, że judaizm jest oszukańczą religią, tak samo jak żydowski naród jest OSZUKAŃCZYM NARODEM. Te dwa wielkie oszustwa, połączone w jedną kulturę, a mianowicie w żydowska kulturę, tworzą byt który biblia nazywa “diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12:9).
Oczywiście nigdy nie przyjdzie do głowy przeciętnemu życzliwemu chrześcijaninowi, że szatan może zadzwonić do drzwi ubrany w strój duchowny; ale to jest dokładnie oszustwo wykorzystywane przez szatana. Nie tylko to, szatan zatrudnia całe denominacje duchownych, którzy niewinnie i umyślnie promują to gigantyczne oszustwo.
Żeby wyrazić to w sposób nieco mniej delikatny, “chciwość zawsze wygrywa z głupotą. bo głupota nie rozpoznaje chciwości“. Inne podobne powiedzenie “ofiara oszustwa zawsze dowiaduje się ostatnia“. W międzyczasie ofiara przegrywa wszystko co posiada.
Kim są Żydzi?
Najpierw musimy zbadać kilka żydowskich opinii na temat ich “semickiego” pochodzenia. Czy są prawdziwe, czy fałszywe?
Jedną z najsłynniejszych żydowskich opinii o żydowskim dziedzictwie jest rabiniczna, że naród żydowski jest ekskluzywnym potomkiem Abrahama. Opiera się to na Rdz 12:3. Przeczytajmy ten fragment i zobaczmy czy zgadza się z żydowskimi opiniami:
“Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.
Ten fragment wykorzystują żydzi i chrześcijanie by implikować. iż jeśli nie błogosławimy żydom, to my, chrześcijanie, nie będziemy błogosławieni. O tym błogosławieństwie mówi się jak o WARUNKU. Jako warunek, to leży w interesie nie-Abrahamitów – fragment nie wymienia żydów – by błogosławić Abrahama jeśli nie-Abrahamici chcą być błogosławieni. Należy podkreślić, że nigdzie w Piśmie nie utożsamia się Abrahama z żydowskim narodem. Faktycznie takie utożsamienie jest automatycznie anachroniczne, oznaczające iż Abrahama, dziadka Izraela, nie można nazwać po żadnym ze swoich potomków. Jakub był Abrahamitą, ale Abraham z pewnością nie był Izraelitą! Żadnego dziadka nigdy nie nazwano po wnuku.
Jest również prawdą to, że nigdzie w Piśmie Izraelici nie są nazwani “Żydami”. Absolutnie nie ma takiego twierdzenia w żadnym Testamencie, które mówi “Jakub jest Żydem”, albo “Izrael jest Żydem”, czy nawet  “Juda jest Żydem”. Mamy kilka antyprzykładów, które pokazują iż prawda jest wręcz odwrotna! 2 Kr 16:6 odnosi się do domu Judy jako “Żydów”, ale o domu Izraela mówi “Izrael”. Jeśli Żydzi są Izraelem, jak ciągle się nam wmawia, to dlaczego ten fragment temu zaprzecza? Faktem jest, że wyraz “Żyd” jest nowoczesnym wymysłem, co po prostu nie znaczy ani “Juda”, ani “Izrael”, ani “Abraham”. Wszystkie te twierdzenia są oszustwem wymyślonym przez rabinów w wyraźnym celu oszukania chrześcijan.
Spójrzmy na całe błogosławieństwo (wersety 1-3) Które Jahwe nałożył na Abrahama i zobaczmy czy można je stosować wobec ludu żydowskiego:
1Pan rzekł do Abrama: “Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.
2 Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. – Rdz 12:1-3.
Punkt 1:  werset 2 mówi że Jahwe uczyni z Abrahama “wielki naród”. Na pewno imię Abrahama stało się “wielkie”, ale naród żydowski zawsze był bardzo POGARDZANYM ludem, w całych dziejach. To udowodnione jest ich własnym przyznaniem się. Oni zawsze wyliczają jak byli “prześladowani” przez każdy naród wśród którego żyli.
Punkt 2: Abraham miał w sumie ośmiu synów po trzech żonach. Miał Iszmaela po Hagar, Izaaka po Sarze, i sześciu synów po Keturah po śmierci Sary. Imiona tych sześciu synów: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach (Rdz  25:1). Każdy z tych synów był Abrahamitą, ale żaden nie był Żydem! Żydowskie twierdzenie, że błogosławieństwa w Rdz 12 odnoszą się do nich jest oszustwem. Biblia nic takiego nie mówi! Rabini spreparowali tę doktrynę z niczego, z mędrkowania w swoich jesziwach!
Paweł każe nam wystrzegać się żydowskich baśni (Tt 1:14); a ich częściowe cytowanie Rdz 12:3, w której nie ma nic o Żydach, jest początkiem największej żydowskiej baśni ze wszystkich: Wielka Personifikacja Izraela przez Żydów.
Punkt 3: werset 2 mówi o bezwarunkowym błogosławieństwie: “staniesz się błogosławieństwem”. Ale ponieważ Żydzi przyznają się, że są narodem względem którego każdy inny naród zawsze był wrogi, to jak mogą być “błogosławieństwem” dla tych narodów, które gardzą nimi i ich wyrzucają! Jest coś poważnie nie tak z tymi żydowskimi twierdzeniami!
Punkt 4: werset 3 mówi: “Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. To kolejna rażąco oczywista sprzeczność między tym co jest powiedziane o Abrahamie i żydowskich doświadczeniach. Faktem jest, że naród żydowski zawsze był pogardzany dokąd tylko się udał! Wyzwę każdego by wymienił jeden naród w którym mieszkali Żydzi, który ich obecność postrzegał jako błogosławieństwo. Wręcz przeciwnie, nie byliby wypędzani z ponad 100 krajów (Hiszpania, Francja, Niemcy, Anglia itd.) i miast-państw, gdyby mieszkańcy uważali ich za błogosławieństwo. Żydów raczej zawsze uważano za przekleństwo i zarazę wszędzie tam gdzie tylko wybrali by zamieszkać.
I ten fakt historyczny perfekcyjnie zgadza się z Klątwa Kaina: “tułacze i zbiedzy” (Rdz 4:12), wędrujący z miejsca na miejsce dlatego że ich obecność tak irytuje narody-gospodarzy. Oczywiście Żydzi nigdy nie cytują tego wersetu w odniesieniu do własnego ludu, mimo że on idealnie pasuje do żydowskich doświadczeń historycznych. Te widoczne rozbieżności między żydowską historią i błogosławieństwem Abrahama mówią nam, że coś tu jest źle!
Żydzi albo kłamią o tym kim są, albo opowiadana przez nich historia jest zła.
Punkt 5: za prezydenta Harry S Trumana Ameryka była pierwszym krajem na świecie, który uznał bandyckie Państwo Oszustów. Minęło ponad 60 lat od powstania tego łajdackiego państwa. Ameryka jako pierwsza pobłogosławiła Izraelczyków, i Ameryka błogosławiła im hojniej niż jakikolwiek inny kraj. PYTANIE: Jakie błogosławieństwa otrzymaliśmy w zamian za błogosławieństwo Żydów? ODPOWIEDZ: Chaos, zamęt, długi, matactwo, zdrada, wojna, wojna, wojna i więcej wojen. Nasze społeczeństwo gwałtownie stoczyło się pod względem moralnym, duchowym, gospodarczym, religijnym, a nawet intelektualnym, w wyniku tego, że błogosławimy ZŁEMU NARODOWI.
Są tylko dwie możliwości, albo Żydzi kłamią o tym kim są, albo błogosławieństwa w Rdz 12:3 są fałszywe.
Ponadto Żydzi opowiadają o swoim rzekomo ekskluzywnym “semickim” pochodzeniu od Abrahama. Czy to też jest kłamstwem? Tak, z całą pewnością jest, bo wszyscy ośmiu męscy przodkowie Abrahama MUSZĄ BYĆ RÓWNIEŻ Semitami, skoro są jego bezpośrednimi potomkami. Iszmael, syn Hagar, miał 12 synów; i ci synowie stali się znani światu jako Arabowie! A zatem Arabowie są Semitami. Izaak, syn Sary, dlatego jest Semitą. I 6 synów Keturah to też Semici. Ale żadnemu z tych ludzi Żydzi nie przyznają OCZYWISTEGO POCHODZENIA SEMICKIEGO – poprzez Abrahama!
W konsekwencji łatwo zauważyć, że żydowskie twierdzenie, iż TYLKO ŻYDZI włączeni są w kontekst Rdz 12:3 to CZYSTE POZORY! Tu nie pasuje żydowska wersja biblii! Absolutnie nie robi ŻADNEGO SENSU! To wszystko to tylko egoistyczny nonsens, przez kult rabiniczny promowany jako Pismo.
Kiedy prześledzimy prawdziwą genealogię żydowskiego ludu przy pomocy biblii i historii, dowiemy się, że naród  żydowski nie jest ani semicki, ani hebrajski,ani izraelicki, ani judejski. Każde z tych twierdzeń jest tylko oszustwem. Te fałszywe twierdzenia, kiedy doda się je razem, WIELKA PERSONIFIKACJA Izraela przez zupełnie inny naród, naród, który faktycznie jest NAJWIĘKSZYM WROGIEM  Izraela, ale który wymyślił najlepszą strategię zamachu na swoich wrogów, a później przejął ich tożsamość.
Każdy słyszał o pojęciu KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI, ale ono zawsze dotyczyło jednostki. To znaczy słyszymy o kimś kto skradł tożsamość innego człowieka; ale RZADKO słyszymy by jeden naród ukradł tożsamość innego narodu. taki pomysł jest całkowicie niezrozumiały dla większości chrześcijan – nie mówiąc o wszystkich innych – ale to jest dokładnie co zrobił naród żydowski! Oni są nie-Izraelitami, którzy przejęli Tożsamość Prawdziwego Izraela, żeby odzyskać coś co ich jedyny semicki przodek, Ezaw, odrzucił dawno temu!
Steven Spielberg nigdy nie zrobi filmu w oparciu o ten scenariusz, ponieważ ostatnią rzeczą o której Żydzi chcieliby by świat się dowiedział, jest to, że ONI NIE SĄ NARODEM ZA JAKI SIĘ PODAJĄ!
Znaki Izraela
Musimy zrozumieć to, że o dzieciach Izraela jest wiele przepowiedni w Starym Testamencie. Wszystkie te przepowiednie zostały spełnione – co do  joty – przez Izrael, ale nie przez Żydów. Dla sprawdzenia tej opinii proszę przeczytać mój poprzedni artykuł zatytułowany “The Marks of Izrael” [Znaki Izraela], który podaje w szczegółach ponad 20 przepowiedni, które zostały spełnione przez narody kaukaskie (Prawdziwy Izrael), a nie zostały ABSOLUTNIE spełnione przez naród żydowski [http://anglo-saxonisrael.com/blog/?p=42].
Przepowiednie te mówią, że Izrael ma być ludem rolniczym, takim Żydzi nigdy nie byli, morskim, takim Żydzi nigdy nie byli, wspaniałym militarnie, Żydzi nigdy takim nie byli, z dynastii królewskiej, którym nigdy nie byli, ludem akceptującym Mesjasza, którym nigdy nie byli, ludem który zapomni o Prawdziwej Tożsamości, której oczywiście nie zapomnieli, i ludem który będzie światu poświadczał Biblię, czego nigdy nie zrobił!!!
Oni trzymają dla siebie swoją PRAWDZIWĄ RELIGIĘ, Talmud. Żaden rabin nigdy nie tłumaczył nie-żydowskiemu światu wielkich prawd Pisma! Wprost przeciwnie, powtarzają głupie hasła takie jak “Żydzi są wybranym przez Boga narodem“, i “Palestyna należy do nas“, i “to my jesteśmy Semitami z Biblii“, i “to my napisaliśmy Biblię“, itp., itp. Ale żadne z tych twierdzeń nie jest nawet bliskie prawdy. To wszystko kłamstwa, pochodzące z około 125 roku przed Chrystusem (po Chr). To wtedy pojawił się PIERWSZY ŻYD; i wtedy był początek żydowskiej religii. To wtedy Jan Hyrcanus, król Judy, podbił Idumeę i zaczął z Edomitów robić obywateli Judei. Ci Edomici wtedy zaczęli mówić o sobie jako o Judejczykach, jakby byli Izraelitami. Współcześni Żydzi sefardyjscy są faktycznie potomkami tych Edomitów. To omówimy w szczegółach dalej.
Biorąc pod uwagę niezwykłe sprzeczności między proroctwami i zapisami historycznymi, staje się oczywiste, iż niemożliwe jest by naród żydowski był Izraelitami z Biblii. I to jest Największe Oszustwo w historii. I dlatego Jezus ostrzega nas mówiąc, że ci rabini są oszustami, lichwiarzami i szarlatanami, udającymi Izrael, kiedy nim nie są. Mt 23, Łk 12, J 8 mówią w sposób nie budzący wątpliwości, że rabini judaizmu są szarlatanami i kramarzami, udającymi kogoś kim nie są.
Jeśli Żydzi nie są Izraelem, to kim są?
Znaki Kaina: badanie genealogii Kaina od Rajskigo ogrodu
“Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów” – Łk 12:1

Po zabójstwie Abla przez Kaina, Jahwe, świadek tego mordu, zapytał Kaina o brata. Rdz 4:8-14 odnotowuje następujące fakty:

“Rzekł Kain do Abla, brata swego: “Chodźmy na pole”. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy BÓG zapytał Kaina: “Gdzie jest brat twój, Abel?” On odpowiedział: “Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?” Rzekł Bóg: “Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!” Kain rzekł do Pana: “Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!
Zaraz, już widzimy to, że naród żydowski nosi na sobie te znaki Kaina!
Przeciwnie do ich publicznie wygłaszanych twierdzeń, oni NIE uznają innych narodów za braci. Wystarczy zapytać Palestyńczyków. Oni zawsze mówią, iż ICH CIERPIENIA są ważniejsze od cierpień innych narodów! Co to za arogancja? Pomimo,, że Żydzi uważają przeciwnie, Żydzi zawsze byli niezasymilowanym ludem w każdym kraju w którym się osiedlili; i NIGDY nie dogadywali się z narodami-gospodarzami. Zamiast tego zawsze WYZYSKIWALI te narody okradając je ze wszystkiego bogactwa poprzez lichwę. I dlatego ich twierdzenia o promowaniu “braterstwa” kończą się tam gdzie są ich egoistyczne interesy plemienne. Tutaj pokazane jest lekceważenie dobrobytu innych przez Kaina. Sposób w jaki Żydzi potraktowali Palestyńczyków jest bardzo podobny do sposobu w jaki Kain potraktował Abla.
Jezus powiedział: “Poznacie ich po owocach“. Chrześcijanie muszą jeszcze nauczyć się tego, że jedynym sposobem rozpoznania Żyda jest zwrócenie uwagi na jego zachowanie, bo ich zachowanie PRZECZY ich słowom.
I ze względu na ich niezdolność dogadywania się z sąsiadami, Żydzi byli WIECZNYMI TUŁACZAMI na ziemi, ZBIEGAMI z jednego kraju do następnego, w poszukiwaniu następnych ludzkich ofiar. I oczywiście Żydzi nie zajmują się rolnictwem, bo ziemia nigdy nie wyda owoców potomkom Kaina. Rabini, uznając ten fakt, nauczają na podstawie Talmudu: “Rolnictwo jest najgorszym ze wszystkich zajęć“. (Yebamoth 63a.) Czy to nie jest głos Kaina?
Rdz 4:17-24 podaje bezpośrednich potomków Kaina: Enoch, po którym nazwał miasto, Irad, Mehujael, Methusael, and Lamech. Lamech miał dwie żony, które urodziły Jabala, Jubala i Tubalcaina. Potomkowie Jabala mieszkali w namiotach. Dlatego byli ludem koczowniczym. Potomkowie Jubala  byli muzykami. Tubalcain był kowalem. To kowalstwo wymyśliło narzędzie wojny, takie jak miecze, włócznie, tarcze itp.
Wersety Rdz 4:25 do Rdz 5:4 mówią, że Adam i Ewa mieli trzeciego syna o imieniu Set. Set był substytutem Abla, którego zamordował Kain. Ponieważ Kain zamordował swojego brata, został wypędzony z raju i od Adama i Ewy, w niełasce! Dalsza część Rozdz 5 wymienia potomków Adama. Zauważmy, że na tej liście NIE MA Kaina jako potomka Adama i Ewy. Genealogia Kaina jest pokazana osobno i różni się od Adamitów. Łukasz w Rozdz 4 daje KOMPLETNĄ GENEALOGIĘ Adama, od Jahwe Boga, ojca Adama, przez wszystkich do Jeszua Mesjasza (Jezus Chrystus). Kaina nie ma na liście w żadnej tych genealogii, mimo że jego matką była Ewa! Gdyby Adam był ojcem Kaina, Biblia z  pewnością odnotowałaby ten fakt. Nie robi tego.
Co niewielu chrześcijan rozumie o tych genealogiach jest to, że one są po to byśmy zauważyli różnice między jedna grupą ludzi i drugą. Z oczywistych względów judaistyczni rabini nie nauczają niczego o tych genealogiach; i ponieważ nowoczesny świat chrześcijański wierzy w żydowskie twierdzenia o ich statusie “wybrańców Boga”, nikt nie wydaje się być zainteresowany tym by dowiedzieć się czy twierdzenia te SĄ FAKTYCZNIE PRAWDĄ! Dowiemy się czy są one chociaż bliskie Prawdzie.
Rdz 15:18-21 to bardzo ważne wersety, gdyż dają nam nazwy plemion skojarzonych z potomkami Kaina:
“Wtedy to właśnie PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: “Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami”.
Zauważmy, że Kenici są pierwsi na liście. Wyraz ten jest nowym terminem dla większości chrześcijan. Większość teologów nigdy nie głosi kazań na ten temat; ale jeśli chce się zrozumieć Biblię, jest to określenie które musimy poznać. Kim są Kenici?

Concordance” [Skorowidz] Stronga (# 7017) daje nam definicję: “potomkowie Kaina“.
Stąd wiemy, że rodowody pokazane w Rdz 4, jako potomkowie Kaina, to są ci sami Kenici.
Żeby dowiedzieć się jak złe były te różne plemiona, przedstawimy każde z dziewięciu:
Kenizyci – Kenici, którzy, jak Lamech, byli koczowniczymi myśliwymi.
Kadmonici – wielbiciele węża, mieszkali na górze Hermon. Hermon jest tradycyjnym miejscem, do którego “z nieba” zeszli upadli aniołowie. (źródło: http://sacred-texts.com/etc/wos/wos04.htm )
Chetyci – potomkowie Heta. Ezaw, brat Jakuba, ożenił się z dwu Chetytkami. Te dwie kobiety były utrapieniem Izaaka I Rebeki. Ezaw i jego dwie żony zostali zmuszeni do usunięcia się z oczu rodziców, gdyż oni nie tolerowali ich bałwochwalstwa.
Peryzzyci – Kiedy Izrael napadł na Kanaan, Peryzzyci zajmowali “leśną krainę” nieopodal Szechem. Niektórzy badacze utożsamiają ich z gigantami Horim. Na północ od Peryzzytów było terytorium należące do gigantów Refaim. Pod koniec kampanii północnej, plemiona Efraima i Manasacha walczyły z tymi gigantami i przejęły ich ziemie. Większość badaczy o tych Peryzzytach mówi jako o “prehistorycznym” plemieniu niewiadomego pochodzenia.
Refaim – Podobieństwo było tak duże, pisze Mojżesz, że Nefilim zaczęli żenić się z pięknymi córkami pochodzącymi od Adama [Adamici], mieszając w ten sposób ludzkość ze zwierzętami. Geny tych dwu rożnych ras / gatunków, mieszając się, rodziły stworzenia po części zwierzęce, po części ludzkie. Z powodu występowania u nich zaburzeń endokrynologicznych, wielu z tych mieszańców wyrastało na gigantów. Ale nazwa dana gigantom płci męskiej charakteryzuje ich nadludzką siłę, a nie ich wzrost. Starożytni nazywali ich Gibborim, co oznacza potężnych mężczyzn. Ich odwaga, w powiązaniu ze wzrostem, masą i silnym ciałem, przysparzały im powszechnej sławy. Mojżesz mówi, że były zawzięci i wojowniczy. Przez wieki wywoływali strach w sercach przedpotopowych ludów o normalnej wielkości. Nie ulega wątpliwości, że wywoływany przez nich strach, pozwolił im panować nad całą Mezopotamią. A ich liczne prześladowania, jak mówią wersety Mojżesza 6:1-4, trwały aż do pierwszych dni wielkiego deszczu. – (Steve Quayle, “Giants in the Middle East” [Giganci Bliskiego Wschodu] http://www.stevequayle.com/Giants/Mid.East/Giants.Mid.East12.html)

więcej TUTAJ-----------------------------------------------

Podsumowanie. Isus/Jezus nie był Żydem ale Judejczykiem. Żydzi to potomkowie Edomitów a Ci zaś Kananejczyków Ci zaś Kaina. W artykule powyżej przedstawione jest jak powstał pierwszy Żyd, tzn około 125 roku p.n. e co jest równoznaczne z Judaizmem. Tyle lat ma Judaizm.

Od Adama Pan Bóg wyprowadza linię genealogiczną wybranych przez siebie przodków Chrystusa. 

2 komentarze:

 1. Czy Kenici mogą być naprawdę potomkami Kaina? Przecież po potopie, przeżył tylko Noe ze swoją rodziną. Wydaje mi się że Kenici, jak i inne plemiona zamieszkujące w owym czasie ziemie przypisane przez samego Boga Izraelitom, to również potomkowie Noego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest jeszcze jedna opcja: potop być może miał charakter lokalny.
   Pamiętajmy jeszcze o tym, że Biblia była wielokrotnie przerabiana na potrzeby różnych religii. W poszczególnych wydaniach są kolosalne różnice. Dla przykładu niedawno odkryłem, że w Biblii Tysiąclecia. nazywanej także Biblią Tysiąca Herezji jest taki fragment:
   "46) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, (47) i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. (48) Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia"
   - co jest podstawą pod kult maryjny

   i wersja np z Biblii Warszawskiej:
   "47) i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, (48) bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia"

   Kolosalna różnica: "błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" a "błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia".

   Najwierniejsza jest Septuaginta.

   Usuń

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.