piątek, 3 stycznia 2014

Stowarzyszenie założone przez Opus Dei poświadczyło nieprawdę

Co prawda informacja pochodzi z Wyborczej, ale i ta musi się trzymać litery prawa...


"
Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności (SDU) założone przez Opus Dei (Dzieło Boże) uzyskało ponad milion złotych dotacji z unijnych funduszy. Okazuje się, że występując o dotację, poświadczyło nieprawdę, a także nie zastosowało się do reguł przyznawania dotacji wyznaczanych przez UE - donosi "Gazeta Wyborcza".
SDU mieści się w warszawskiej kamienicy przy ulicy Krzywickiego. Tam kobiety mają inwestować we własną karierę zawodową i rozwój osobisty. Tak przynajmniej wynika z uzasadnienia wniosku dot. przyznania unijnej dotacji złożonego w samorządzie województwa mazowieckiego - podaje "Gazeta Wyborcza"
Na swo­jej stro­nie ośro­dek za­pew­nia rów­nież, że ko­bie­ty zdo­by­wa­ją tam do­świad­cze­nie w dzie­dzi­nie ho­te­lar­stwa i ga­stro­no­mii. W rze­czy­wi­sto­ści, jak do­no­si "Ga­ze­ta Wy­bor­cza", prze­by­wa­ją­ce tam młode ko­bie­ty prze­cho­dzą kursy pra­nia, sprzą­ta­nia i go­to­wa­nia. Uczą się też umi­lać życie innym, utrzy­my­wać po­rzą­dek wokół sie­bie i być "do­bry­mi mat­ka­mi".
We­dług in­for­ma­cji "Ga­ze­ty Wy­bor­czej", sto­wa­rzy­sze­nie, aby do­stać do­ta­cję, po­świad­czy­ło nie­praw­dę. Wszyst­ko przez to, że SDU jako or­ga­ni­za­cja męska nie może pro­wa­dzić żeń­skie­go ośrod­ka. Dla­te­go prawo do ad­mi­ni­stra­cji bu­dyn­kiem prze­ka­za­ło już w la­tach 90. żeń­skie­mu Sto­wa­rzy­sze­niu Edu­ka­cji i Kul­tu­ry.
Do­dat­ko­wo sto­wa­rzy­sze­nie zła­ma­ło re­gu­ły, we­dług któ­rych przy­zna­wa­ne są unij­ne fun­du­sze. Jest w nich bo­wiem mowa, że każdy pro­jekt fi­nan­so­wa­ny z unij­nych pie­nię­dzy musi być zgod­ny z za­sa­dą gen­der i ma­in­stre­amin­gu. W spra­wie głos za­bra­ły już fe­mi­nist­ki, które do­ma­ga­ją się, by Naj­wyż­sza Izba Kon­tro­li i pro­ku­ra­tu­ra zba­da­ły, jak wy­ko­rzy­sty­wa­ne były środ­ki unij­ne i czy prze­ka­zy­wa­no je zgod­nie z za­sa­da­mi Unii.
Wię­cej w "Ga­ze­cie Wy­bor­czej".

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gw-stowarzyszenie-zalozone-przez-opus-dei-poswiadczylo-nieprawde/4dqmx
--------------------------------
Pomyśleć, że w świetle ogromu informacji o pedofilii, zarobku na genderyzmie ( http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Feministki-donosza-na-Kosciol-bral-dotacje-na-gender,wid,16288810,wiadomosc.html?ticaid=111f4c ),
 masa katolików bezkrytycznie podchodzi do swej sekty zapewne uważając to wszystko za spisek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.